Τραπεζικά - Compact SA

Τραπεζικά

Οικονομική και χρηματοοικονομική εκπαίδευση

Τραπεζικά

Ολοκληρωμένα προγράμματα που καλύπτουν όλα τα τραπεζικά θέματα

Στην COMPACT αναγνωρίζουμε τις αυξημένες ανάγκες για άμεση, ευέλικτη, απο­τε­λε­σμα­τική και συνάμα οικονομικά προσιτή εκπαίδευση και γι΄αυτό το λόγο δημιουργήσαμε τη μοναδική στην Ελλάδα βιβλιοθήκη με 10 ομάδες 32 συνολικά μαθημάτων που σχε­τί­ζονται με όλα τα τραπεζικά θέματα και τις καθημερινές εργασίες του ανθρωπινού δυ­να­μι­κού των Ελληνικών τραπεζών.

Πληροφορίες

Το περιεχόμενο των μαθημάτων έχει αναπτυχθεί από επαγγελματίες εισηγητές με ακαδημαϊκή κατάρτιση και πλούσια εργασιακή εμπειρία στον τραπεζικό χώρο. Ως αποτέλεσμα αυτού, η COMPACT εγγυάται ότι με το πέρας των μαθημάτων θα έχετε πλήρη γνώση όλων των θεμάτων που άπτονται του συγκεκριμένου κάθε φορά, γνωστικού αντικειμένου.

Για κάθε ομάδα μαθημάτων προσφέρεται προαιρετικά και εγχειρίδιο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ώστε οι εργαζόμενοι αλλά και το τμήμα εκπαίδευσης της Τράπεζας να έχουν απόλυτη ευελιξία στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων. Με τη συνεργασία της COMPACT η κάθε τράπεζα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης με τις τεχνικές και τις διοικητικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον κάθε εργαζόμενο ανάλογα με τη θέση του.

Τα μαθήματα καλύπτουν τις επόμενες θεματικές ενότητες:

Καταθετικά Προϊόντα

 • Γενικά Θέματα Καταθέσεων
 • Οικονομοτεχνικές Παράμετροι Καταθέσεων
 • Ατομικοί και Κοινοί Λογαριασμοί Καταθέσεων
 • Βασικές Μορφές Λογαριασμών Καταθετικών Προϊόντων

Βασικές Οικονομικές και Χρηματοοικονομικές Γνώσεις

 • Βασικά Οικονομικά Θέματα και Έννοιες
 • Βασικές Χρηματοοικονομικές και Τραπεζικές Έννοιες
 • Γενικότερα Χρηματοπιστωτικά Θέματα

Επιχειρηματικές Χρηματοδοτήσεις

 • Βασικά θέματα Χρηματοδοτήσεων
 • Νομικές και Λογιστικές Παράμετροι
 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
 • Αξιολόγηση / Χειρισμός Χρηματοδοτικών Αιτημάτων

Μέσα και Συστήματα Πληρωμών

 • Επιταγές
 • Επιταγές Εξωτερικού
 • Συναλλαγματική
 • Διατραπεζικά Συστήματα

Εξωτερικό Εμπόριο

 • Γενικά Περί Εργασιών Εξωτερικού
 • Εισαγωγές – Εξαγωγές
 • Αξίες προς Είσπραξη (Documentary Collections)
 • Ενέγγυες Πιστώσεις (Documentary Credits)

Εργασίες Συναλλάγματος

 • Γενικά Περί Συναλλάγματος
 • Κατηγορίες Συναλλαγών
 • Επιταγές Εξωτερικού – Συναλλάγματος
 • Εντολές Εξωτερικού (Εμβάσματα)
 • Ξένα Τραπεζογραμμάτια

Προϊόντα Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης

 • Καταναλωτική Πίστη
 • Στεγαστική Πίστη

Marketing και Πωλήσεις Τραπεζικών Προϊόντων

 • Κεντρικές έννοιες Marketing και Πωλήσεων
 • Profiling Πελάτη
 • Οι Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Τιμολογιακά και Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντων και Αξιοποίηση – Ανάδειξή τους

Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

 • Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Αποτελεσματική Διαχείριση Ληξιπρόθεσμου Χαρτοφυλακίου

 • Αποτελεσματική Διαχείριση Ληξιπρόθεσμου Χαρτοφυλακίου

Χρηματοδοτήσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 • Χρηματοδοτήσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ήδη τράπεζες όπως η ALPHA BANK, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η EFG EUROBANK κ.ά. έχουν εντάξει στα προγράμματα εκπαίδευσής τους την βιβλιοθήκη της COMPACT απολαμβάνοντας τα οφέλη: μείωση κόστους, ταχύτητα στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, ευελιξία, τυποποιημένο εκπαιδευτικό υλικό.