Υγιεινή & ασφάλεια - Compact SA

Υγιεινή & Ασφάλεια

εργατικά ατυχήματα και διαχείριση κινδύνων

Υγιεινή & Ασφάλεια

Μαθήματα για την υγιεινή & την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο

Στο e-learning μάθημα Υγιεινή & ασφάλεια, γίνεται αναφορά στην εργασία με ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο σύνδρομο RSI, καρπιαίου σωλήνα καθώς και σε άλλες παθήσεις. Επίσης, γίνεται αναφορά στην προστασία κατά τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ενώ παρουσιάζονται και σχετικές ασκήσεις χρήσεως τους. Τέλος, παρουσιάζεται και αναλύεται η οργάνωση εργασίας, η εργονομία και η σήμανση στους εργασιακούς χώρους.

Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων

  • Γνώσεις των διαδικασιών εκτέλεσης των εργασιακών καθηκόντων με τρόπο υγιεινό και ασφαλή.
  • Γνώσεις περί των διαδικασιών αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.
  • Γνώσεις του θεσμικού πλαισίου των επαγγελμάτων του τομέα Πληροφορικής και των τρόπων αναζήτησης πληροφοριών στα σχετικά νομοθετικά και στους κανονισμούς οργανισμών, όπως ΕΛΟΤ, ISO κ.λπ.

Στόχοι σε επίπεδο συμπεριφορών

  • Προσαρμογή στην τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Δομή του μαθήματος

Το μάθημα διαρθρώνεται στα παρακάτω κεφάλαια:

  • Εργασία με Η/Υ – Μυοσκελετικές παθήσεις – Εργονομία
  • Προστασία κατά τη χρήση Η/Υ, ασκήσεις για χρήστες Η/Υ
  • Οργάνωση εργασίας, Εργονομία και Μέσα Ατομικής Προστασίας
  • Σήμανση στους Εργασιακούς Χώρους
  • Κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας
  • Πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών

Με την ολοκλήρωση των ενοτήτων θεωρίας, ακολουθεί η «Αξιολόγηση», η οποία αποτελείται από 20 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις εμφανίζονται κάθε φορά με τυχαία σειρά και μοναδικές καθώς προέρχονται από μια «δεξαμενή-pool» 50 ερωτήσεων. Όταν ο εκπαιδευόμενος επιτύχει ποσοστό 70% μπορεί να εκτυπώσει τη σχετική «Βεβαίωση Παρακολούθησης» του μαθήματος.