Υπηρεσίες

Υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που απογειώνουν την αποτελεσματικότητα του e-learning


H COMPACT προσφέρει υπηρεσίες σε τρεις περιοχές εξειδίκευσης:

Δημιουργία περιεχομένου

 • Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός
  (Instructional Design)
 • Γραφικά
 • Δημιουργία και επεξεργασία
  ήχου & video
 • Themes
 • Εκπαίδευση & Υποστήριξη στη
  χρήση Authoring Tools

Moodle LMS

 • Εκπαίδευση Διαχειριστών
 • Παραμετροποίηση
 • Τεχνική Υποστήριξη & Συντήρηση
 • Help Desk

Στρατηγική e-learning

 • Σχεδιασμός e-Academies
 • Εσωτερική επικοινωνία
 • E-Learning Consulting

Ευελιξία

Ποιότητα

Value for money

Λορεμ ιπσθμ

Παρτεμ αδιπισcινγ δισσεντιετ εαμ εξ. Cθ τοτα ρεπθδιαρε vολθπτατθμ vιξ, εαμ αν qθασ περcιπιτ ιντερεσσετ.

Λορεμ ιπσθμ

Παρτεμ αδιπισcινγ δισσεντιετ εαμ εξ. Cθ τοτα ρεπθδιαρε vολθπτατθμ vιξ, εαμ αν qθασ περcιπιτ ιντερεσσετ.

Λορεμ ιπσθμ

Παρτεμ αδιπισcινγ δισσεντιετ εαμ εξ. Cθ τοτα ρεπθδιαρε vολθπτατθμ vιξ, εαμ αν qθασ περcιπιτ ιντερεσσετ.